Home/Congenital Diaphragmatic Hernia

Congenital Diaphragmatic Hernia

Ex utero intrapartum therapy in infants with congenital diaphragmatic hernia: a propensity score matching analysis Yunlong Zhao, Ying Wang, Chao Liu, Yulin Jiang, Yandong Wei, Hua Meng, Shan Jian, Xiting Zhu, Lijian Pei, Xiaochen Bai, Feng Feng, Yan Lv, Xiya Zhou, Qingwei Qi, Jingna Li, Lishuang Ma (27 July, 2022) ECMO utilization in infants with congenital diaphragmatic hernia in the USA Artemiy Kokhanov, Claudia Lau, Meena Garg, Howard Jen, Alison Chu (8 July, 2022) Neonatal pneumothorax in congenital diaphragmatic hernia: Be wary of high ventilatory pressures Nathan Rubalcava, Gabriella A Norwitz, Aimee G Kim, Gary Weiner, Niki MatuskoMeghan A Arnold, George B Mychaliska, Erin E Perrone (18 May, 2022)