Home/Biliary Atresia

Biliary Atresia

Early relaparotomy following pediatric living-donor liver transplantation: experience in an Indonesian national referral hospital Tri Hening Rahayatri, Alif Rizqy Soeratman, Rusdah Binti Muhammad Amin, Dalia Benchamas Margiadi, Riana Pauline Tamba, Mureo Kasahara (1 February, 2023) Outcomes of biliary atresia splenic malformation (BASM) syndrome following Kasai operation: a systematic review and meta-analysis Xiaodan Xu, Ran Dou, Shengqiao Zhao, Jinfeng Zhao, Qingyun Gou, Li Wang, Jianghua Zhan (16 May, 2022) VEGFA rs3025039 and biliary atresia susceptibility in Chinese population: a systematic review and meta-analysis Shiwei He, Yifan Yang, Lingdu Meng, Gong Chen, Yanlei Huang, Zhen Shen, Rui Dong, Shan Zheng (6 January, 2022)